1 KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne
2 KNR 2-11 Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne
3 KNR 2-21 Tereny zieleni
4 KNR 2-23 Terenowe urządzenia sportowe
5 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK
6 KNR 0-11r95 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK
7 KNKRB 1 Roboty ziemne
8 KNKRB 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach
9 KNNR 1 Roboty ziemne
10 KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
11 KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne
12 KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach
13 KNNR 10 Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne
14 KNNR 11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi
15 KNP 1 Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne
16 KNR SEK-06-01 Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska
17 KNR 19-01 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (Tom I-III)