§1. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.kosztorysuj.pl, prowadzony jest przez firmę KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Wyszyńskiego 1, 75-062 Koszalin, NIP: 669-251-77-44, REGON 321275754, KRS 0000434461, Sąd Rejonowy w Koszalinie. Kapitał zakładowy: 6.000 zł. E-mail: biuro@kosztorysuj.pl. Tel.: 94 717 35 00, FAX 94 347 13 05
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Korzystając ze strony www.kosztorysuj.pl i/lub składając zamówienie, akceptujesz niniejszy Regulamin. Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
§2. Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin został stworzony z uwzględnieniem przepisów zawartych w: – Ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm. Jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną); – Ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r., poz. 827 – „ustawa o prawach konsumenta); – Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 – „ustawa o ochronie danych osobowych).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Usługodawca – Koprinet Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Wyszyńskiego 1. Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod numerem KRS 0000434461.
 4. Przedmiot transakcji – towary i usługi wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego www.kosztorysuj.pl.
 5. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami).
 6. Towar – rzecz ruchoma, treści cyfrowe postaci plików elektronicznych lub usługa informatyczna prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kosztorysuj.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
§3. Zasady ogólne
 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za Towar oraz koszt dostawy wskazany na stronie Sklepu.
 4. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest posiadanie przez Klienta dostępu do komputera (minimalne wymagania sprzętowe podawane są na stronie Sklepu), przeglądarki internetowej oraz Internetu.
§4. Zakupy i dostawa Towaru
 1. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Klienta oferty kupna Towarów za pomocą formularza na stronie Sklepu.
 2. Realizowane są tylko zamówienia zawierające prawidłowy adres e-mail. O przyjęciu zamówienia Klient zostanie poinformowany mailowo bądź telefonicznie. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 2 dni roboczych nie będą realizowane.
 3. Ceną wiążącą obie strony, jest cena podana na stronie Sklepu w momencie złożenia Zamówienia.
 4. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić zgodę na otrzymanie na wskazany adres e-mail elektronicznego obrazu faktury VAT za opłacone wcześniej Towary. Jeśli nie wyrazi takiej zgody dokument rozliczeniowy zostanie przesłany pocztą na wskazany przez Klienta adres.
 5. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy podany w potwierdzeniu zamówienia. Klient może również skorzystać z innych form płatności (np. karta płatnicza, kredytowa, usługa Przelew24). Szczegółowe informacje dotyczące akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 6. Obowiązujący numer konta bankowego Usługodawcy znajduje się na stronie Sklepu.
 7. W przypadku treści cyfrowych po opłaceniu za Towar, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o możliwości i sposobie pobrania zamówionych treści. Zakupione Towary fizyczne, dostarczane są Klientowi do 5 dni roboczych za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej na wskazany w zamówieniu adres.
§5. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub osoba trzecia wskazana przez Klienta w Zamówieniu.
 3. Aby odstąpić od umowy Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia – korzystając z danych Usługodawcy podanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku nabycia treści cyfrowych, jeśli doszło do pierwszego uruchomienia dostępu do aplikacji on-line przez Klienta (moment rozpoczęcia realizacji umowy) lub pobrania przez Klienta aplikacji off-line z serwerów Usługodawcy na dowolne urządzenie wskazane przez Klienta.
 6. Zwrot płatności za zwrócony Towar na wskazane przez Klienta konto, nastąpi (w przypadku treści cyfrowych, które są zapisane na nośniku materialnym wraz z kluczem zabezpieczającym,) po jego odesłaniu do siedziby Usługodawcy w stanie nienaruszonym tj. nieuszkodzona naklejka zabezpieczająca na opakowaniu. Jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, prawo do odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje. Towar należy zwrócić nie później niż 14 dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy.
 7. Klientowi odstępującemu od umowy należy się również zwrot kosztów wysyłki Towaru jakie poniósł przy jego zakupie (do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie).
 8. Koszt odesłania Towaru do Usługodawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.
§6. Reklamacje i gwarancja
 1. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie bądź drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Usługodawcy.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m. in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia oraz dane Klienta składającego reklamację.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni, a jeśli tego nie zrobi w tym terminie reklamację uważa się za zasadną.
 6. W przypadku gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść będą zawarte przy opisie Towaru w Sklepie.
 7. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. mediacji prowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej bądź pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
§7. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Klient dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania Zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Usługodawcę.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta oraz w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzonych danych może nastąpić: – w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”. Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta; – weryfikacji danych można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy; – Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
§8. Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r.; ustawa kodeks postepowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964r.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku w wykonywaniem zawartych umów między Klientem, a Usługodawcą, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zmianami).
 3. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego Zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego Zamówienia. Każde Zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Data opublikowania Regulaminu 11.12.2015