Wprowadzanie pozycji kosztorysowych

Widok Pozycje w pełnej wersji programu służy do tworzenia kosztorysu. Możesz dopisywać z bazy katalogowej pozycje szczegółowe, z cenników robót pozycje uproszczone, uzupełniać ilości robót. Masz możliwość dodawania takich elementów jak: komentarze, dodatkowy opis do pozycji czy też kalkulacja indywidualna. Możesz wprowadzać podział na elementy robót, ustalać współczynniki globalne do norm RMS. Możesz też indywidualnie zmienić narzuty do pozycji lub elementów. Możesz kopiować, przesuwać pozycje w opracowywanym kosztorysie lub wklejać je z innych. Zmieniając aktywność pojedynczych pozycji lub całych elementów, możesz tworzyć różne warianty kosztorysu. Jednym słowem widok Pozycje, będzie najczęściej wykorzystywaną przez Ciebie częścią programu.

Program do kalkulacji kosztów posiada następujące rodzaje pozycji kosztorysowych:

  • pozycje proste – wybrane z bazy katalogów norm;
  • pozycje uproszczone – wybrane z bazy cen jednostkowych, ewentualnie powstałe przez uproszczenie pozycji szczegółowych;
  • pozycje scalone – tworzone z dowolnych pozycji prostych, uproszczonych, złożonych i kalkulacji indywidualnych;
  • pozycje złożone – budowane z dowolnych pozycji prostych;
  • kalkulacje indywidualne – tworzone indywidualnie przez użytkownika; kalkulacje kosztów jednorazowych;
  • kalkulacje pracy rusztowań. 

Wprowadzanie materiałów do pozycji

Na widoku Nakłady uzupełniasz dane pozycji szczegółowej. Możesz dopisywać, zamieniać z kosztorysów, kartotek, cenników, informatorów cenowych oraz z cenników producentów składniki RMS. Dla nich możesz ustalać indywidualne normy, ilości, oraz ceny. Zmieniając aktywność składników możesz wybierać nakłady alternatywne. Wprowadzone pozycje na widoku Pozycje będą tu uzupełniane i modyfikowane.

Pozycje scalone

W celu szybkiego sporządzania ofert możesz posłużyć się pozycjami scalonymi. Kosztorys scalony czyli pozycje składające się z dowolnych pozycji kosztorysowych posiadających własne obmiary, podlegających wszystkim zasadom edycji i modyfikacji dostępnym w programie. Pozycja scalona jest formą kalkulacji indywidualnej mającej strukturę podobną do struktury elementu, w której możesz zebrać dowolną liczbę pozycji składowych. Sposób numeracji i prezentacji pozycji scalonej wyróżnia ją na tle innych pozycji. Pozycje scalone możesz zapisać w oddzielnym pliku w celu użycia w innych kosztorysach. Przy wydruku kosztorysu możesz deklarować wydruk pozycji scalonej razem lub bez pozycji składowych.

Pozycje scalone w kosztorysie

Interpolacja

Funkcja interpolacji w oknie Katalogi norm służy do wykonywania interpolacji lub ekstrapolacji liniowej pomiędzy poszczególnymi kolumnami danej pozycji katalogowej. Wynikiem funkcji interpolacji będzie nowa pozycja w kosztorysie, w której funkcja interpolacji została wykonana równocześnie dla wszystkich nakładów danej tablicy. W poniższym pzykładzie została wykonana interpolacja nakładów dla hali jednonawowej o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej o rozpiętości 15m, w przedziale pomiędzy parametrami wiodącymi, którymi była rozpiętość 12m i 18m (na podstawie katalogu KNR 2-05 tablica 0109, kolumny 02 i 03). W oknie Katalogi norm należy wywołać funkcję interpolacji za pomocą ikony Interpolacja, a następnie:

  1. Wybrać kolumnę i wariant i podać wartość pierwszego parametru wiodącego.
  2. Wybrać kolumnę, wariant i podać wartość drugiego parametru wiodącego.
  3. Poprawić opis i podać wartość parametru, dla którego zostanie wykonana interpolacja.
Wybór kolumny i wartości parametru wiodącego

Importy i eksporty

Program Rodos jest otwarty na wymianę danych z innymi programami. Użytkownik do dyspozycji ma rozbudowane moduły importu i eksportu kosztorysu do najpopularniejszych formatów używanych przez inny program do kalkulacji, kosztorysowania czy harmonogramowania i arkusze kalkulacyjne.

Import PDF

Szybki import z plików PDF

Moduł wyszukuje tabele w pliku PDF i rozpoznaje rodzaje kolumn i wierszy w kontekście przedmiarów oraz kosztorysów uproszczonych i zapisuje je w formacie Rodosa. Przejście z kosztorysów uproszczonych do szczegółowych następuje z poziomu programu poprzez przywrócenie nakładów.

Import obmiarów XLS

Funkcja Import obmiarów XLS służy do wygodnego przenoszenia do obmiarów kosztorysu obliczeń wraz z komentarzami z arkuszy kalkulacyjnych programów Microsoft Excel i OpenOffice (*.xls, *.xlsx, *.ods, *.csv).

Możliwe jest wczytywanie do Rodosa całego arkusza lub wybranych wierszy z tabeli. Dodatkowo funkcja importu danych z formatu CSV pozwala na przenoszenie wyników pomiarów z wielu dostępnych na rynku narzędzi.

Eksport do PDF

Program umożliwia tworzenie plików PDF z kosztorysów. Rozbudowanie opcje eksportu pozwalają na elastyczną konfigurację pliku wynikowego.

Eksport do XLS

Każdy kosztorys stworzony w programie Rodos 7 możesz w łatwy sposób zapisać jako arkusz kalkulacyjny w formacie *.xls, który może zostać odczytany za pomocą programów MS Excel dostępnych w pakiecie MS Office lub darmowego pakietu OpenOffice. Kosztorys zapisany jako arkusz kalkulacyjny może być analizowany bez użycia programu Rodos 7 i tym samym osoby współpracujące w procesie inwestycyjnym mogą przeglądać jego zawartość bez konieczności zakupu programu do kosztorysowania.