I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-062) przy ul. Wyszyńskiego 1, NIP 669-251-77-44, zwany dalej Organizatorem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://kosztorysuj.pl/szkolenia i jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Przyjęcie zgłoszenia nie oznacza gwarancji przyznania miejsca na szkoleniu.
 3. Zakwalifikowanie na szkolenie oraz wszelkie informacje dotyczące szkolenia przesyłane są na adres poczty elektronicznej Zgłaszającego podany w zgłoszeniu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia lub jego odwołania i poinformowania Uczestnika najpóźniej 3 dni przed datą szkolenia.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego szkolenie oraz zasad bhp obowiązujących na terenie obiektów, w których prowadzone jest szkolenie.
 6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone jest szkolenie, oraz inne ewentualne straty względem Organizatora, wykładowców lub innych uczestników.
 7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas trwania szkolenia oraz za rzeczy pozostawione, zniszczone lub zgubione przez Uczestnika podczas trwania szkolenia.
 8. Szkolenie on-line odbywa się poprzez wskazaną przez Organizatora platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer z szybkim dostępem do Internetu oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem.
III. PŁATNOŚCI, FAKTURY, ZWOLNIENIA Z VAT
 1. Uczestnicy dokonują przedpłat za szkolenie przelewem na podany w fakturze proforma numer konta najpóźniej 10 dni przed szkoleniem.
 2. Szkolenia organizowane przez KOPRINET Sp. z o.o. są zwolnione z podatku od towarów i usług VAT.
 3. Osoby biorące udział w szkoleniu otrzymują fakturę po dokonaniu wpłaty należnej za szkolenie.
 4. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Zgłaszający otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew.
IV. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU
 1. Rezygnacji ze szkolenia można dokonać najpóźniej 7 dni przed planowaną datą szkolenia, o czym należy poinformować Organizatora mailowo.
 2. W przypadku rezygnacji dopuszczalna jest zmiana terminu szkolenia na inny, organizowany przez Koprinet Sp. z o.o. w terminie do 6 miesięcy, o czym należy poinformować Organizatora mailowo najpóźniej do 7 dni przed planowanym szkoleniem.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem lub niestawienie się na szkolenie skutkuje obciążeniem Uczestnika całością kosztów szkolenia.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.07.2022 roku.