Nowe funkcje w programie Rodos 8

Odwołania do obmiaru pozycji

Rodos 8 wzbogacony został o możliwość odwołania do obmiaru lub fragmentu (sum pośrednich) z innej pozycji. Jest to przydatna opcja zwłaszcza w przypadku wielokrotnego użycia tego samego obmiaru w wielu miejscach kosztorysu. W komórce, w której występuje odwołanie, pojawi się w lewym górnym rogu symbol sumy Σ, w prawym czarny kwadracik, a na widoku Obmiary – informacja o odwołaniu do konkretnej pozycji zapisane w nawiasie klamrowym {}.
Element obmiaru, do którego prowadzi odwołanie, będzie oznaczony czerwonym kwadracikiem widocznym w prawym górnym narożniku komórki Ilość.

Wszystkie zmiany, które zostaną wprowadzone w obmiarze, będą automatycznie miały wpływ na dane, które się do tego obmiaru odwołują.

Różne stawki VAT do pozycji kosztorysowych

Dotychczas podczas tworzenia kosztorysu określano jedną stawkę VAT. W programie Rodos 7 można było ją podać na widoku Dane ogólne. Rodos 8 umożliwia zastosowanie różnych stawek VAT w jednym kosztorysie zarówno dla pozycji, jak i dla elementów. Daje także możliwość rozliczania podatku VAT wg wartości robót, udziału procentowego lub wartości nakładów RMS, przy czym zmiana formy rozliczania podatku VAT nie powoduje utraty wartości w kosztorysie.

Menu szybkiego otwarcia dla nowych informatorów cenowych

Nowo zakupione informatory cenowe oraz cenniki producentów można łatwo pobrać przez funkcję Rodos Ekspres. Szczegółowe instrukcje dotyczące aktualizacji można znaleźć tu: https://www.youtube.com/watch?v=dI42s_PinBo
Teraz dostęp do nowych baz cenowych jest jeszcze łatwiejszy. Po uruchomieniu programu w menu głównym pojawi się czerwony napis Nowości. Tu znajdziesz najnowsze informatory cenowe, bez konieczności wyszukiwania ich w zasobach komputera. W przypadku zainstalowania nowych informatorów cenowych na dysku komputera w niestandardowym katalogu, nadal możliwe jest ręczne, samodzielne jego wyszukanie.

Rozbudowany podział nakładów inwestora i wykonawcy

Tworząc kosztorys w Rodos 7 można było już korzystać z możliwości podziału nakładów na inwestorskie i wykonawcy. Opcja ta była dostępna jedynie w końcowej fazie tworzenia kosztorysu. Teraz już w pozycji Nakłady można wskazać nakłady inwestora.

Koszty zakupu materiałów i koszty jednorazowe sprzętu można rozliczać odrębnie lub wliczyć do ceny jednostkowej

Koszty Zakupu Kz oraz Koszty Jednorazowe Kj mogą być rozliczane zarówno odrębnie, jako osobny narzut (w przypadku Kz) lub jako osobna pozycja kosztorysowa (w przypadku Kj). Można je również wliczyć w cenę materiału (Kz) i sprzętu (Kj). W Rodos 8 można to zrobić na każdym etapie tworzenia kosztorysu. W każdej chwili możemy odwrócić ten proces, zmieniając zaznaczenie w opcjach kosztorysu.

Indeksy nakładów RMS zapisywane są w plikach źródłowych

W katalogach norm i informatorach cenowych stosowane są klasyfikacje, które ułatwiają pracę nad kosztorysem szczegółowym. Sprzyjają one szybszej identyfikacji materiałów czy sprzętu i je porządkują. Każdy materiał jest odpowiednio przypisywany do rodzajów, grup i podgrup, którym z kolei nadane są odpowiednie kody (symbole) cyfrowe lub literowo-cyfrowe.
Kosztorys utworzony w programie do kosztorysowania Rodos 8 przypisuje indeksy do danego kosztorysu, a nie w profilu użytkownika, dzięki czemu na każdym urządzeniu, na którym zainstalowany jest Rodos 8, będą wyświetlały się przypisane nakładom indeksy.

Realizacja robót z rozliczeniem do arkusza kalkulacyjnego

Planowaniem realizacji robót i kosztorysem bazowym może zajmować się dział wykonawstwa (szef produkcji) lub kierownik budowy. Otrzymuje on kosztorys bazowy, wykonany na podstawie kosztorysu ofertowego. Posiadacz programu do kosztorysowania Rodos ma możliwość zarządzania wykonawstwem robót.

Dzięki kolumnie Realizacja robót łatwo zarządzać ilością robót. Możliwe jest generowanie planów miesięcznych, zakresu robót na dany okres, zapotrzebowanie na materiały i robociznę (np. do rozliczenia akordowego) oraz ich rozliczenie czy korygowanie. Dla jeszcze łatwiejszego podglądu wszystkich pozycji z Realizacji robót, w Rodosie 8 udostępniono możliwość eksportu rozliczenia do arkusza kalkulacyjnego.

Nowe filtry dla kartoteki nakładów RMS

Tworząc kosztorys w programie Rodos do dyspozycji użytkownika udostępnione są wzorcowe kartoteki RMS. Dla ułatwienia pracy w programie część kosztorysantów zakłada własne „branżowe” kartoteki, które można filtrować według dostawcy, indeksie dostawcy, grupie, indeksie ETO, nazwie, jednostce, komentarzu, masie [kg].

Szybkie przeniesienie danych z Rodos 7 do Rodos 8

Posiadacze programu Rodos 7 mogą w łatwy sposób przenieść dane do Rodos 8 za pomocą konwertera. Pliki kosztorysów, cenników, informatorów, kartotek, kalkulacji, specyfikacji technicznych, notatek, adresów, szablonów dokumentów i załączników konwertowane są do nowych formatów i zapisane w podfolderach opisujących pochodzenie pliku. Dzięki temu wszystkie dane, które utworzyłeś w programie do kosztorysowania Rodos 7 możesz nadal używać w Rodos 8.