Niniejsza Umowa Licencyjna stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną zwaną dalej „Licencjobiorcą” a firmą KOPRINET Sp. z o.o., 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem Umowy jest system RODOS – Przeglądarka kosztorysów w wersji mobilnej, zwany dalej „Oprogramowaniem”, na który składa się:

  1. wersja binarna systemu Rodos

Poprzez zainstalowanie Oprogramowania Licencjobiorca wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień i zasad niniejszej Umowy Licencyjnej.

Jeśli Licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień Umowy Licencyjnej, nie ma on prawa do instalowania lub używania Oprogramowania.

Obsługa kosztorysów RDSX i RDS7

Kosztorysy w formacie XML można otworzyć bezpośrednio w przeglądarce. Otwarcie kosztorysu w formacie RDSX lub RDS7 wymaga przesłania na serwer administrowany przez KOPRINET Sp. z o.o. w celu konwersji. Pliki przesyłane są anonimowo.

Licencja

Niniejsza Umowa Licencyjna przyznaje Licencjobiorcy w ramach jednej licencji następujące prawa:

  1. Licencjobiorca może używać Oprogramowanie na własnych urządzeniach mobilnych.
  2. Oprogramowanie można pobrać i zainstalować tylko z oficjalnego źródła – sklepu Google Play / App Store.
  3. Oprogramowanie jest dostępne wyłącznie dla użytkowników, którzy zaakceptowali politykę prywatności i warunki korzystania sklepu aplikacji.

Inne uprawnienia i ograniczenia

  1. Bez zgody KOPRINET Sp. z o.o. Oprogramowanie nie może być odsprzedawane lub w jakiejkolwiek innej formie udostępniane osobom trzecim.
  2. Dekompilacja lub dezasemblacja Oprogramowania jest zabroniona, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez prawo i tylko w zakresie takiego zezwolenia.
  3. Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, firma KOPRINET Sp. z o.o. ma prawo w każdej chwili rozwiązać niniejszą Umowę Licencyjną, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega jej postanowień.W takim przypadku Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania i wszystkie jego składniki.

Prawa autorskie

Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim. Udzielanie niewyłącznych i nieprzenośnych praw do używania Oprogramowania należy do firmy KOPRINET Sp.z o.o.

Gwarancja

  1. KOPRINET Sp. z o.o. zobowiązuje się do serwisu związanego z usuwaniem usterek i błędów pojawiających się w Oprogramowaniu.

KOPRINET Sp. z o.o. nie gwarantuje, że funkcjonowanie Oprogramowania spełni wymagania nabywcy, oraz że jest to Oprogramowanie bezbłędne lub zachowuje się prawidłowo na wszystkich platformach programowo-sprzętowych.

Ograniczenia odpowiedzialności

  1. KOPRINET Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niestabilność i błędną pracę systemów operacyjnych oraz urządzeń zewnętrznych używanych przez Licencjobiorcę.
  2. W żadnym przypadku firma KOPRINET Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednie lub pośrednie powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Oprogramowania.